§ 1
Stiftelsens namn skall vara Erik och Carola Tengströms fond

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Uppsala och bestå av tre ledamöter. Två av ledamöterna ska ha god kännedom om området utvecklingsstörning/förståndshandikapp/intellektuell funktionsnedsättning. En tredje ledamot ska vara kunnig inom ekonomi. Styrelsen utser sig själv. Styrelseledamöterna ska erhålla skäligt arvode.

§ 3
Som styrelsen beslut gäller den mening varom minst två ledamöter är ense.

§ 4
Styrelsen ska sammanträda minst en gång årligen för att besluta om användandet av föregående års avkastning.

§ 5
Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond har till ändamål att stödja forskning och främja utveckling av
vardagsliv för personer med utvecklingsstörning/förståndshandikapp/intellektuell funktionsnedsättning inom områden:

  • fysiskt välbefinnande,
  • psykiskt välbefinnande,
  • fritidsaktiviteter,
  • kost och matvanor,
  • gynna levnadsförhållanden på gruppnivå

§ 6
Stiftelsens räkenskaper som ska föras kalenderårsvis ska en gång årligen före styrelsens sammanträde granskas
av en revisor.